Akkordarbeid

Akkord er et prestasjonslønnssystem.

Arbeid som lønnes ut fra akkord omtales som akkordarbeid eller å arbeide (på) akkord.

Akkordlønn er lønn som avhenger av mengden arbeid som utføres, for eksempel at man betales pr enhet som monteres. Etter akkordarbeid måles utført arbeid opp, og håndverkeren får lønn ut fra dette.

Akkordtariffen

Akkordarbeid er regulert i tariffavtale. Det er utviklet landsomfattende akkordtariffer for de fleste fag innenfor bygg. Akkordtariffen forvaltes og vedlikeholdes av bransjen.

Akkordtariffen angir blant annet akkordpris for varer, dvs hvor mye lønn en rørlegger skal ha for montering pr enhet (for eksempel meter eller stykk) av en vare når man jobber akkord.

Akkordtillegg pga bygningsforhold

I tariffen kan det være avtalt en del tillegg på akkordprisen, som f.eks. byggtypetillegg, høydetillegg. Disse tilleggene fanger opp faktorer som påvirker monteringstiden.

F.eks. skal rørleggeren, ved akkordarbeid, ha mer betalt for montering av en vare i et eldre bygg enn i et nybygg, fordi han i snitt bruker lenger tid på jobben i et eldre bygg. Dette er ting som er grundig beskrevet i akkordtariffen for rørleggerfaget.

Akkordtillegg pga lønnsstigning

For å fange opp lønnstigninger for akkordarbeid, opereres det ofte med et såkalt «generelt prosenttillegg» (også omtalt som «påslagsprosent») som legges til akkordprisen for en vare for å finne riktig akkordlønn for varen. Det generelle prosenttillegget oppdateres i forbindelse med lønnsforhandlinger og gjenspeiler altså hvor stor akkordlønnsstigningen til håndverkeren har vært siden varenes akkordpriser sist ble bestemt.

Eksempel fra rørleggerfaget:

Akkordprisen for enkle servanter på kr 281,- ble satt i 2013, samtidig ble prosenttillegget satt til 0% (se Akkordtariff 2013).

I 2017 hadde rørleggeren hatt en akkumulert lønnstigning for akkordarbeid på 10,27 % siden 2013 (se Akkordtariff 2017):

Pr 1. januar 2021 er det generelle prosenttillegget for rørleggerfaget på 17,02% (se Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022).

Det er viktig å merke seg at det generelle prosenttillegget ikke har noen betydning for monteringstiden, slik f.eks. høydetillegg har.

Når endres akkordpriser?

Ved endret monteringstid

Akkordprisen på en vare kan bli endret hvis monteringstiden for selve varen har forandret seg. Se eksempelvis punkt 3 i rørleggertariffen:

Ved nullstilling av det generelle prosenttillegget

Akkordprisen for varene i tariffen blir også fra tid til annen oppjustert likt for alle varer, uten at monteringstiden har endret seg. Dette skjer hvis det såkalte «generelle prosenttillegget» er blitt veldig høyt og man ønsker å starte på 0% igjen. Dette skjedde f.eks. i rørleggertariffen den 01.09.13, hvor f.eks. et WC ble oppjustert fra akkordpris kr 107,- til 198,-, men altså uten at monteringstiden hadde forandret seg. Det generelle prosenttillegg var da tilbake på 0%:

 

Akkord i JobOffice

Akkordpris til monteringstid

I JobOffice omregnes tariffens akkordpriser til monteringstid pr vare. Dette gjøres ved å benytte «normtidsfaktoren» fra NRL, som er regnet ut ved å gjøre om timelønn (kr pr. time) til normtid (minutter pr. akkordkrone).

F.eks. er klosetter akkordpriset til kr 198,-, noe som er omregnet til 54:50 (54 minutt og 50 sekund) i monteringstid i JobOffice. Disse monteringstidene er inkludert i kalkulasjonspakkene fra Holte.

Monteringstiden brukes i JobOffice til følgende:

Hva om akkordprisene endres i tariffen?

I JobOffice kjenner vi akkordprisen pr vare som ligger til grunn for monteringstiden.

Hvis det utgis en ny akkordtariff hvor enkelte varer har fått endret akkordpris (i kroner) pga endret monteringstid, må vi også oppdatere denne akkordprisen pr vare i JobOffice, og får dermed beregnet ny monteringstid i kalkulasjonspakkene våre.

Hvis det utgis en ny akkordtariff hvor ALLE varer har fått oppjustert akkordpris, kun for å nullstille det generelle prosenttillegget, så må vi i JobOffice oppdatere både akkordprisene og vår formel for å beregne monteringstiden, slik at monteringstiden forblir uforandret.

Hva med akkordtillegg i anbudet?

I et anbud i JobOffice kan brukeren angi flere tillegg som er beskrevet i akkordtariffen. Eksempler er ‘Byggprosent’, ‘Høydetillegg’, ‘Krypetillegg’. Disse må kunne angis fordi disse påvirker monteringstiden. Se artikkelen Tillegg i anbud for mer detaljer.

Mens det nevnte generelle prosenttillegget ikke finnes i JobOffice, fordi dette er et tillegg som ikke påvirker monteringstiden. Dette tillegget skal kun brukes ved akkordarbeid og skal fange opp lønnstigningen for akkordlønn. JobOffice har ikke støtte for å registrere akkordlønn, kun timelønn.

Hvordan fange opp lønnsstigning i JobOffice?

Som beskrevet tidligere så benytter JobOffice monteringstid og lønnskostnad pr time for å beregne et anbuds arbeidsmengde og lønnskostnader (og eventuelt utpriser).

For at både kostnads- og inntektssiden i prosjektregnskapet skal bli mest mulig riktig, så er det viktig at JobOffice har riktig informasjon om timelønn. Ved lønnsendringer bør man i JobOffice registrere ny timelønn under innstillingene for satser, eller huske å bruke riktig timelønn i forbindelse med beregning av lønnskostnadene i anbudet.