• Tillegg for dagtid
  Eksempel: Rørlegger blir avlønnet for 7,5 timer. Produktiv tid er 6 timer. Uproduktiv arbeidstid er 1,5 timer. Dagtid settes lik 20 %.Byggprosent
  De tre bruksdefinisjonene, nytt, eldre ryddet og eldre i bruk skal reflektere rørleggerens merarbeid på grunn av hindringer, vanskelig tilkomst og nødvendigheten av eksempelvis vanntilførsel for beboere under byggeperioden.
 • Høydetillegg
  For legging av ledninger og montering av varme og kjølelegemer (betales etter høyre kolonne) i større fri høyde betales tillegg til respektive priser etter følgende skala.Høyden måles til rørets festepunkt (etasjehøyden). Jern og konsoller for rør over 61 mm betales med høydetillegg etter høyre kolonne. Punkt e) inkluderer bygging, flytting og nedtaking av rullestillas en gang pr. etasje. Det er en forutsetning at gulvet er av slik beskaffenhet at normal bruk av rullestillas er mulig.
 • Krypetillegg
  For minste fri høyder for legging av ledninger tillegges rørmeterprisen en % sats etter tabell.
 • Tillegg høye bygg > 14 meter
  Ved arbeid i høye bygninger gjelder følgende tilleggs prosenter for alt arbeid regnet fra nederste kjelleretasje der akkordlagets rørleggerarbeid finner sted.
 • Tillegg høye bygg – påbygg
  Punktet gjelder eksisterende bygg der høytliggende etasjer renoveres eller bygges om. For etterbestilte arbeider på tak, betales tillegg til akkorden.
 • Dybdetillegg
  For legging av rørledninger i grunn betales i tillegg for stor dybde: Over 2 m dyp (dybden målt fra terreng midt på grøft til underkant av rør).
 • Nattillegg
  For alt arbeid med skriving av material lister og rekvirering av materialer med mer betales det for alt utenbys arbeid i tillegg til samlet akkordsum 5 %. 5 % -tillegget skal betales ved ethvert akkordarbeid hvor nattopphold er nødvendig.
 • Rydding/avfallshåndtering
  Kildesortering og avfallsbehandling skal skje etter byggeplassens eller bedriftens bestemte rutiner. På byggeplasser med søppelcontainer utenfor bygget gis følgende tillegg for frakt av søppel.
 • Arbeid i fjell og tuneller
  Tillegget skal være et ulempetillegg. Med andre ord er det ikke alt arbeid i rom under bakken og uten dagslys som skal ha tillegget. Adkomsten og føringsveiene har betydning for hvilket prosentpåslag som skal velges.
 • Kulverttillegg
  Store kulverter med vanskelig adkomst anbefales et påslag etter punkt b), 7,5 %. Gangsoner og store opplyste føringsveier mellom blokker defineres ikke som kulverter eller tunneler og skal ikke ha annet påslag enn det aktuelle bygg tillegget for bygg som gang sonene forbinder.
 • Småarbeidstillegg
  For alle arbeider hvor oppmålt akkordsum, det vil si akkordliste inkludert Byggprosent, ikke overstiger kr 3000,- betales 15 % tillegg. Målesummer mellom kr 3000,- og kr 3500,- heves til kr 3500,-. Ekstratid, avtaletimer, reise- og gangtid inngår ikke i akkordsummen.
 • Tillegg for store prosjekter
  Ved større prosjekter med brutto areal > 20.000 m2 gis det et generelt tillegg ut over standard bygg prosent. Hvis prosjektet har et areal >5 0.000m2 avtales %-sats mellom partene.
 • Tillegg for flytting og transport på byggeplass
  Flytting av materialer innenfor det fysiske området som omfattes av akkorden, for eksempel flytting fra blokk til blokk, fra etasje til etasje, eller til andre steder hvor basen finner det hensiktsmessig. På større byggeplasser der sentralt verksted og lager, spise- og skiftested ligger utenfor bygget, gis følgende tillegg for transport av deler, materiell og verktøy mellom verksted og arbeidsplass, samt for gangtid til spise- og skiftested.Med annen retning menes vesentlig annen retning. Det vil si dersom det er mer enn 30 meter ekstra gangavstand mellom de nevnte stedene.Arbeidsstedet defineres ut fra nærmeste adkomst til bygget. Det er den faktiske gangavstanden mellom verkstedet/ lageret og dets nærmeste adkomst til bygget som er grunnlaget for tillegget.