Kontakter i JobOffice kan kategoriseres og tilknyttes ulike satsgrupper. Satsgruppene kan for eksempel kalles A-kunde, B-kunde osv. Det er mulig å definere forskjellig utsalgspris på satsene i de ulike satsgruppene. Kostprisen pr. sats lagres på menyen ‘Kontakt/Satser’.

Kontakter kan tilknyttes en bestemt satsgruppe på fanen ‘avtale’ på kontaktkortet. Dersom en kontakt er tilknyttet satsgruppen ‘A-kunde’, vil det altså bli brukt utsalgspriser fra gruppen ‘A-kunde’ på kontakten. Dersom du ønsker å kategorisere kundene dine i flere ’nivåer’, oppretter du en satsgruppe som du for eksempel kaller ‘B-kunde’. På denne registrerer du hvilke utsalgspriser som er ønskelig på satsene til kunder i denne kategorien. Deretter går du på fanen ’avtale’ på de aktuelle kontaktkortene, og velger B-kunde som satsgruppe.

Satser på kontakt og prosjektkort
Satsene på kontaktkortet hentes fra menyen ‘Systeminnstillinger/Kontakt/Satser’ og fra ‘Systeminnstillinger/Kontakt/Satsgrupper’. Dersom det på fanen avtale på kontaktkortet f.eks. er valgt ‘A-kunde’, vil en endring av satsene i satsgruppen ‘A-kunde’ på systeminnstillingene direkte påvirke satsene på kontaktkortet. Dersom kontakten har underliggende prosjekter med valget ‘Bruk kontaktens satser’ vil også satsene på disse prosjektene bli berørt av en endring på systeminnstillingene.

Hvor mange kontakter og prosjekter henger sammen med systeminnstillingene?
En liste over hvilken kontakter dette gjelder, fremkommer ved å klikke på ‘Vis’.

Spesifikke satser
Noen ganger kan det være fordelaktig at en endring av prisen på satser på systeminnstillingene, ikke berører satser på kontakt- og prosjektkort. Dette kan f.eks. være aktuelt i tilfeller hvor det avtales en bestemt timepris for f.eks. ‘Arbeid dagtid’, på en kontakt eller på et prosjekt.

På slike kontaktkort velger man ‘Kundespesifikke satser’, og registrerer den avtalte prisen pr. sats direkte på kontaktkortet. Etter en tid kan det allikevel være aktuelt å justere på prisen på disse avtalene, eller koble kontaktens avtale mot f.eks. ‘A-kunde’. For å unngå å måtte endre en og en kontaktavtale, kan dette masse-endres ved å klikke på knappen ‘Endre spesifikke satser’ på systeminnstillingene, slik at understående veiviser fremkommer:

Ved hjelp av denne veiviseren kan du:

  • Øke/redusere prisen på alle kontakter som har kontaktspesifikke satser
  • Eller, koble disse kontaktene mot en satsgruppe

Dersom du ønsker å ‘Tilknytte kontakter med spesifikke satser til en satsgruppe’, velger du dette og trykker ‘Neste’. Følg deretter anvisningene på skjermen.

Ønsker du derimot å justere på de kundespesifikke prisene på alle slike kontakter, velger du ‘Endre satsene på kontakter og prosjekter med spesifikke satser’, trykker ‘neste’ og følger anvisningene på skjermen.