Navigere mellom uker

 • Bla med pilknappene for høyre-venstre i periodefeltet
 • Bruk tastaturets høyre-venstre piltaster mens du står i periodefeltet
 • Velge dato i kalender (åpnes med pil-ned-knapp i periode-feltet)

Oppfriske nåværende uke

Trykk på oppfrisk-knappen i periode-feltet

Status

 • Under behandling: Uka er åpen for endring
 • Ferdig: Uka er låst for endringer, men vanlig bruker kan sette den tilbake til ’Under behandling’ for å gjøre endringer
 • Godkjent: Uka er låst for endringer, og godkjent av overordnet, kan kun settes til ’Ferdig’ eller ’Under behandling’ av overordnet

Medarbeider

 • Velger som standard innlogget bruker
 • Kun brukere som kan se andres forbruk kan se andres timelister. Se Brukernivåer for mer informasjon.

Kopier-knapp

Kopierer hele ukeinnholdet til utklippstavle

Print-knapp

Skriver ut ukeinnholdet

Timelista

 • Navigering: bruk piltaster, tabulatortast eller mus for å navigere mellom cellene i timelista.
 • Sortering:
  • Linjer tilhørende interne prosjekter listes opp før andre prosjekter
  • Så sorteres det på kundenavn
  • Til slutt sorteres det på prosjektnavn
 • Kolonne 1 gir en meny pr linje:
  • Ny linje for samme prosjekt: Lager ei ny tom linje, men med prosjekt ferdig utfylt med samme verdi som du sto på. Sats blir valgt medarbeiders standardsats, aktivitet blir sist brukte aktivitet
  • Slett linje: Sletter linja
  • Klipp ut: Sletter linja, og kopierer den til utklippstavla
  • Kopier: Kopierer linja til utklippstavla
  • Lim inn og erstatt: Limer inn linje fra utklippstavla og overskriver linja du står på
  • Vis: Viser kontaktkort, prosjektkort eller prosjektliste med linjas prosjekt aktivert, i bakgrunnen
 • Kolonne 2: Viser linjas status:
  • Hengelås: Linja er låst for endringer pga ferdigstatus
  • Hengelås med hake: Linja er låst pga godkjentstatus
  • Hengelås med blyant: Enkelte av timene i linja er låst (pga at de tilhører ferdig forbruk eller en ferdig periode)
 • Kolonne 3: Prosjekt.
  Ferdige prosjekter vises med grå tekstfarge.

  • Knapp 1: Velge kontakt.
   Slipper ned en boks hvor man kan søke etter kundenr eller kundenavn i første felt.
   Resultat av søket listes opp i andre felt, hvor man kan velge blant de kundene som match’et på søket.
   Tredje felt lister prosjekter tilhørende aktiv kunde i felt 2. Hvis kunden har et standardprosjekt, så foreslås dette automatisk.
   Man velger et prosjekt ved å trykke Enter, eller OK-knappen. Esc eller Avbryt-knappen lukker boksen, og endrer ikke prosjekt for linja.
   I tillegg er det knapp for kontaktsøk (samme søkedialog som på kontaktkortet) og knapp for å velge kontakt fra favorittliste.
  • Knapp 2: Søke etter prosjekt i standard prosjektsøkedialog (den samme som brukes på prosjektkortet).
  • Knapp 3: velge prosjekt fra prosjektfavoritter.
 • Kolonne 4: Sats.
  For nye linjer foreslås automatisk standardsats som ev. er angitt på medarbeider. Man kan skrive direkte i satscella, men man får ikke skrevet en ugyldig verdi
 • Kolonne 5: Aktivitet.
  For nye linjer foreslås automatisk sist brukte aktivitet for pålogget bruker, eller blank hvis ingen er brukt sist.
 • Kolonner mandag-søndag:
  • Her kan man skrive inn antall timer pr dag. Timene angis i desimaler (ikke minutter).  Man kan registrere både positive og negative timer.
  • Røde timer angir ikke-fakturerbare timer
  • Liten rød hake i øvre høyre hjørne i cella betyr at det finnes en kommentar knyttet til timeføringscella.
  • Holder man musa over ei timecelle, så vises eventuell kommentar som er registrert, og i tillegg status for timecella (ikke-fakturerbart, tilhører ferdig forbruk/periode osv)
 • Sumlinjer: Viser summer pr dag, normaltid pr dag (hvor stillingsprosent er hensyntatt), saldo pr dag, og stillingsprosent pr dag

Kommentarfelt
Er plassert under selve timelista, og gir mulighet til å skrive en kommentar pr timecelle. Feltet er disablet hvis det er 0 timer for den aktuelle timecella, man må altså først registrere en timeverdi for å få skrevet en kommentar.

Pluss-knappen 

Oppretter ei ny tom timelinje nederst i lista. Dette kan også oppnåes ved å bruke tastkombinasjonen CTRL+.

Lim inn-knappen 

Hvis det finnes ei timelinje på utklippstavla limes denne inn som ei ny timelinje nederst i lista.

Lagre-knappen
Lagrer endringer som er gjort. Er kun aktiv hvis det faktisk er gjort noen endringer.

Angre-knappen 

Angrer endringene som er gjort, og henter opp timelista på nytt fra databasen.
Menyvalget Statistikk
Uke
Viser statistikk og status pr uke

Måned
Viser et skjermbilde med statistikk pr måned for en gitt medarbeider for et gitt år. Ikke-fakturerbare timer vises fordelt pr prosjekt. Fakturerbare timer vises fordelt pr aktivitetskategori.